Nazwa usługi: Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, w tym wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  • Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi
  • Opinia Inżyniera Ruchu
  • Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządu drogi
  • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
    wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1283